522acom

522acom

此等病情,法宜大剂回阳,不可迟缓,缓则不救。青、黄、赤、白、黑,有神无神,形体之肥瘦厚薄,容貌之惨舒虚实,皆可目睹。

何今之不察,而此风之莫转也。百家众技者流,咸存而不论,以故朝野相安,道一风同,称郅治焉。

此元气发腾,有亡阳之势,急宜加阳收纳为主。外形已经说明,学者思之而亦即得之矣。

 凡吐血之人,多属气衰,不能摄血。面黄肌瘦,真火衰则脾土无生机,土气发泄,欲外亡,故面黄,土衰则肌肉消,以脾主肌肉故也。

病人或八九日,身热不退,或身不热,时而烦渴,时而厥逆,烦躁不宁。近市医家,每称为陈寒入肺,其实不知心肺阳衰,而内寒自[1]生也。

便以大剂,手之快也。法宜清热攻下,苟血出而热退便通,又是解病佳兆。

Leave a Reply